Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ที่ตั้ง ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานบริหารงานบุคคล
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  E-SERVICE
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
นายสมชาย ทิพย์พิมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ดู : 23)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 33)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 72)
นายสมชาย ทิพย์พิมล นายกอบต.เหล แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนในตำบล (ดู : 74)
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 79)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล (ดู : 20)
ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล (ดู : 24)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคซีล (ดู : 120)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 115)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 2 เส้น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 114)
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 14)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู : 17)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 34)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 34)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 33)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ.2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การเดินรณรงค์คัดแยกขยะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก องค์การบริการส่วนตำบลเหล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการ STONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.คัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในตำบลเหล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  หนังสือราชกาาร สถ.
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
ทะเลหมอกภูตาจอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
เกาะปันหยี พังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  กระดานสนทนา  
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖ โทรสาร : ๐๗๖๔๕๕๗๖๖
E-mail Address : info@lhae.go.th
Copyright © 2016. www.lhae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
ซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม