Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ที่ตั้ง ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานบริหารงานบุคคล
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  E-SERVICE
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ดู : 25) 23 พ.ย. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 33) 14 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 74) 10 ก.ค. 2563
นายสมชาย ทิพย์พิมล นายกอบต.เหล แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนในตำบล (ดู : 75) 26 มิ.ย. 2563
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 81) 22 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ดู : 77) 14 เม.ย. 2563
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลพ้นจากตำแหน่ง (ดู : 90) 4 ก.พ. 2563
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 40) 16 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 86) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 80) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน (ดู : 90) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 88) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง ในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 81) 14 มิ.ย. 2562
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 103) 26 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระภาษี (ดู : 113) 28 ธ.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 85) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 134) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561 (ดู : 130) 28 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ดู : 121) 31 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (ดู : 114) 31 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 118) 29 มิ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ดู : 82) 28 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น) (ดู : 164) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 109) 31 พ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561 (ดู : 104) 30 เม.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2561 (ดู : 107) 30 มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 109) 28 ก.พ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561 (ดู : 108) 31 ม.ค. 2561
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 178) 3 ม.ค. 2561
การยื่นแบบและการชำระภาษีอากร ประจำปี 2561 (ดู : 193) 3 ม.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560 (ดู : 107) 31 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (ดู : 113) 30 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น (ดู : 198) 14 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ดู : 215) 14 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 175) 6 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 (ดู : 108) 31 ต.ค. 2560
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ่้าพนักงานธุรการ (ดู : 193) 21 มิ.ย. 2560
การยื่นแบบและการชำระภาษีอากร ประจำปี 2560 (ดู : 221) 23 ธ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระภาษี (ดู : 172) 23 ธ.ค. 2559
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ดู : 196) 15 ต.ค. 2558
คู่มืองานบริการประชาชน (ดู : 210) 7 ส.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล (ดู : 211) 9 ธ.ค. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีอากร ประจำปี 2557 (ดู : 181) 9 ธ.ค. 2556
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖ โทรสาร : ๐๗๖๔๕๕๗๖๖
E-mail Address : info@lhae.go.th
Copyright © 2016. www.lhae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
ซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม