Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ที่ตั้ง ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานบริหารงานบุคคล
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  E-SERVICE
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล (ดู : 21) 24 พ.ย. 2563
ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่-เล็ดตอก หมู่ที่ 5 ตำบลเหล (ดู : 25) 13 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคซีล (ดู : 123) 10 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 118) 3 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 2 เส้น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลอง (ช่วงหมู่ 2) บ้านปากเหล (ดู : 110) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (แบบช่องคู่) ถนนสายเจ้าหลง - จี้เพ็ญ หมู่ 3 (ดู : 111) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดำตุ้ม - พรุท่อม หมู่ 3 (ดู : 78) 11 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่ - เล็ดตอก หมู่ 5 (ดู : 80) 1 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายนายสว่าง แก้วประเสริฐ หมู่ 6 (ดู : 78) 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองเหล (ช่วงหมู่ 4) บ้านช้างเชื่อ (ดู : 76) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกฮูก - บางพาง หมู่ 1 (ดู : 76) 11 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ 3 (ดู : 87) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองบ้านสายปิหนัง หมู่ 6 (ดู : 81) 17 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็ดตอก หมู่ 5 - บ้านสายปิหนัง หมู่ 6 (ดู : 78) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง จ้างบุกเบิกถนนสายเลียบคลองฝายท่า หมู่ 4 - หมู่ 5 (ดู : 80) 12 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายดำตุ้ม พรุท่อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 134) 9 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปฝาย หมู่ 6 (ดู : 78) 23 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายเชิงเปิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 23 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปฝาย หมู่ 6 (ดู : 124) 23 เม.ย. 2561
ตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนสายเชิงเปิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 18 เม.ย. 2561
ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปฝาย หมู่ 6 (ดู : 116) 18 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 (ดู : 122) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (แบบมีช่องคู่) ถนนสายบางชีตาย หมู่ 2 (ดู : 116) 15 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ - คลองบางเอียด หมู่ 2 (ดู : 114) 13 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็ดตอก หมู่ 5 - บ้านสายปิหนัง หมู่ 6 (ดู : 114) 12 ก.พ. 2561
ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 (ดู : 112) 8 ก.พ. 2561
ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (แบบมีช่องคู่) ถนนสายบางชีตาย หมู่ 2 (ดู : 114) 7 ก.พ. 2561
ตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ - คลองบางเอียด หมู่ 2 (ดู : 119) 7 ก.พ. 2561
ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็ดตอก หมู่ 5 - บ้านสายปิหนัง หมู่ 6 (ดู : 119) 7 ก.พ. 2561
ตารางราคากลาง จัดซื้อการ์ดเรลเพื่อติดตั้งบริเวณไหล่ถนน คสล. สายช้างเชื่อ - นกฮูก (ดู : 123) 19 ม.ค. 2561
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. สายทุ่งใน หมู่ที่ 4 (ดู : 159) 17 ส.ค. 2560
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็ดตอก หมู่ 5 - บ้านสายปิหนัง หมู่ 6 (ตอน 3) (ดู : 158) 25 ก.ค. 2560
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ 3 (ดู : 159) 21 มี.ค. 2560
ราคากลางในงานจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ 3 (ดู : 151) 2 มี.ค. 2560
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ 3 (ดู : 149) 2 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 148) 12 ม.ค. 2560
โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม หมู่ที่ 3 (ดู : 230) 23 ธ.ค. 2559
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนนซอยในหมู่บ้าน จำนวน 44 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหล กำหนด) (ดู : 286) 15 ส.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนสายนกฮูก – ช้างเชื่อ หมู่ที่ 1 (ดู : 207) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนสายนกฮูก – ช้างเชื่อ หมู่ที่ 1 (ดู : 219) 12 ม.ค. 2559
ประกาศโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าสาร หมู่ที่ 2 (ดู : 244) 12 ม.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด. 1) (ดู : 183) 9 ธ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.4 และ ม.5 (ดู : 178) 8 ก.ย. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 รายการ (ดู : 189) 3 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง (ดู : 186) 14 ส.ค. 2558
58-7-2 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประกอบ-บ้านนางสมคิด หมู่ที่ 6 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 176) 2 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านสายปิหนัง หมูที่ 6 (ดู : 170) 2 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ (ดู : 177) 26 มิ.ย. 2558
ประกาศประมูลจ้างโครงการขุดลอกลองเหล หมู่ที่ 3,5 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 184) 20 เม.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเรียงหินกันตลิ่งคลองเหล หมู่ที่ 1,2,3,4,5 (ช่วงที่4) ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 187) 13 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.สายช้ายเชื่อ-บ้านนกฮูก หมู่ที่ 1 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 188) 13 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายในเหล หมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 187) 13 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจำนวน 3 โครงการ (ดู : 185) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเล็ดตอก-บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 182) 14 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 179) 6 พ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (จำนวน 2 สาย) (ดู : 178) 6 พ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเรียงหินกันตลิ่งคลองเหล หมู่ 1,2,3,4,5 ตำบลเหล (ช่วงหมู่ที่ 4) อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ดู : 186) 28 ก.พ. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล หมู่ที่ 2 (ดู : 171) 4 ก.พ. 2557
เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ 6 (เพิ่มเติม) (ดู : 172) 23 ธ.ค. 2556
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
ม.๒ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๘๒๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๗๖-๔๕๕๗๖๖ โทรสาร : ๐๗๖๔๕๕๗๖๖
E-mail Address : info@lhae.go.th
Copyright © 2016. www.lhae.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
ซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม