ภาพกิจกรรม
การติดตามขับเคลื่อน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

การติดตามขับเคลื่อน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

385

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด พ.ศ. 2566

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด พ.ศ. 2566

664

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

กิจกรรมจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

431

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ป้องกันลูงน้ำยุงลายและฉีดพ่นยุง อบต.เหล ประจำปี 2566

รณรงค์ป้องกันลูงน้ำยุงลายและฉีดพ่นยุง อบต.เหล ประจำปี 2566

437

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566

433

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปี2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปี2566

424

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

420

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

424

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2566

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2566

414

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

400

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

397

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

522

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

496

16 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

467

2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

482

2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

643

28 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

622

27 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

660

5 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

568

30 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานการจัดทำหน้ากากอนามัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

561

30 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...