ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด พ.ศ. 2566

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด พ.ศ. 2566

266

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

กิจกรรมจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

46

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ป้องกันลูงน้ำยุงลายและฉีดพ่นยุง อบต.เหล ประจำปี 2566

รณรงค์ป้องกันลูงน้ำยุงลายและฉีดพ่นยุง อบต.เหล ประจำปี 2566

55

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566

49

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปี2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปี2566

47

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

โครงการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

44

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

43

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2566

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2566

46

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

39

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

35

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

135

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.เหล คัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

137

16 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

112

2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

123

2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

285

28 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

265

27 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

304

5 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

210

30 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานการจัดทำหน้ากากอนามัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

202

30 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด  อบต.คัพ ครั้งที่ 12  ประจำปี 2561

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด อบต.คัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

232

6 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...