คณะผู้บริหาร
 • นายสุชาติ พูลพิพัฒน์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0872818197

 • นายสุวัจชัย ทองมาก

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0951800544

 • นายจำนงค์ อินทร์นุรักษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0848492833

 • นางสาวจันทิมา อินทรภักดี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

  โทร.0954193509