สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายมณเฑียร ต่างจิตร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 090-2462385

 • นายกิตติชัย บำรุงภักดิ์

  นิติกรปฏิบัติการ

  โทร. 095-9261689

 • นายปฎิรวิทย์ เพ็งจำรัส

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  โทร. 0937585895

 • นายธนพล ทองมุสิก

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  โทร. 095-5517444

 • นายมณเฑียร ต่างจิตร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  โทร. 090-2462385

 • นางสาวสัญญาพร เสมียนเพชร

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  โทร. 085-4710268

 • นายนพดล อินทรภักดี

  พนักงานขับรถยนต์

  โทร. 095-4136159

 • นางสาวขนิษฐา นาคสุวรรณ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

  โทร. 062-1265253

 • นางสาวธีรนุช คงเหมาะ

  นักการภารโรง

  โทร. 063-8845319