กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสาวเบ็จวรรณ ชุมช่วย

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  โทร. 087-8830852

 • นางสาวเบ็จวรรณ ชุมช่วย

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  โทร. 087-8830852

 • นางสาวภักค์ธันยา ภิรมย์เดชวัฒน์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  โทร. 098-0762558

 • ว่าง

  ครูผู้ช่วย

 • ว่าง

  ครูผู้ช่วย

 • นางเอมฤดี วิมลวัฒน์

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร. 081-9685116

 • ว่าง

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย