สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
25 ตุลาคม 2559

0


ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเหลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกะปง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 12  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ  53  กิโลเมตร

ทิศเหนือ                ติดต่อตำบลโคกเคียน          อำเภอตะกั่วป่า     จังหวัดพังงา

ทิศใต้                     ติดต่อตำบลสองแพรก        อำเภอเมือง           จังหวัดพังงา

ทิศตะวันออก       ติดต่อตำบลพลูเถื่อน           อำเภอพนม           จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันตก          ติดต่อตำบลท่านา อำเภอกะปง          จังหวัดพังงา

เนื้อที่

ตำบลเหล   อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   127   ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  79,375  ไร่

ภูมิประเทศ

ตำบลเหลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาดินอยู่ทั่วไป สามารถปลูกพืชทางการเกษตรได้ ที่ราบส่วนใหญ่เป็น ดินทราย ซึ่งเสื่อม สภาพเนื่องจากผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อน มีแหล่งน้ำจำนวนมาก  เช่น  ลำห้วย ลำคลอง  หนอง ขุมเหมือง ร้าง  ฯลฯ
      สภาพอากาศ   ค่อนข้างร้อนชื้น   มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 
      ภูเขา   มีลักษณะเป็นภูเขาดินเตี้ย ๆ  สามารถใช้ปลูกพืชได้

จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลเหล มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้านโดยหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   คือ

หมู่ที่  1  บ้านนกฮูก            หมู่ที่   4                บ้านช้างเชื่อ

หมู่ที่  2  บ้านปากเหล         หมู่ที่   5                บ้านเล็ดตอก

หมู่ที่  3  บ้านในเหล           หมู่ที่   6                บ้านสายปิหนัง

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

ในเขตตำบลเหลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียว  คือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่ที่/บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่  1  บ้านนกฮูก

82

88

170

70

หมู่ที่  2  บ้านปากเหล

289

281

570

191

หมู่ที่  3  บ้านในเหล

241

279

520

214

หมู่ที่  4  บ้านช้างเชื่อ

307

310

617

228

หมู่ที่  5  บ้านเล็ดตอก

171

143

314

121

หมู่ที  6  บ้านสายปิหนัง

272

267

539

237

รวม

1,362

1,368

2,730

1,061

* ความหนาแน่นเฉลี่ย    21.50   คน  /  ตารางกิโลเมตร