สภาพด้านสังคม
สภาพด้านสังคม
25 ตุลาคม 2559

0


การศึกษา

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)   2   แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ด้านศาสนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  100 %

สถาบันทางศาสนา วัด   1   แห่ง

สาธารณสุข

สถานีอนามัย                       จำนวน   3              แห่ง

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                จำนวน   6              แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 

100  %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการประชาชนตำบลเหล   จำนวน  1 แห่ง