การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
25 ตุลาคม 2559

0


การคมนาคม
ในเขตพื้นที่ตำบลเหล  มีถนนสายหลักคือ  ทางหลวงหมายเลข 401 แยกจากถนนหมายเลข 4 ที่อำเภอตะกั่วป่า มาทาง ตะวันออกผ่านตำบลเหลในหมู่ที่ 2 ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีระยะทางยาวประมาณ 13  กิโลเมตร ถนนลาดยางสาย บ้านเล็ดตอก – บ้านทุ่งใหญ่  ระยะทางยาว  ประมาณ 3 กิโลเมตร และถนนลาดยางสายบ้านในเหล  - บ้านช้างเชื่อ ระยะ ทางยาว  5 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ             1              แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว   1              แห่ง

การไฟฟ้า

ตำบลเหล มีอัตราการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ไม่ทั่วทุกครัวเรือน  มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 98 ส่วนที่เหลือในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  คลอง              2     สาย
  น้ำตก              2     แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 ประปาหมู่บ้าน     3             แห่ง
  ฝายน้ำล้น            4             แห่ง
  ถังเก็บน้ำฝน         6             แห่ง